P 008

Aby Warburg

– teksty i spuścizna krytyczna

Wykonawcy/partnerzy

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Uniwersytet Warszawski)
dr Katia Mazzucco

Opis projektu

Celem projektu jest prezentacja spuścizny oraz krytycznej recepcji jednego z największych historyków sztuki (i kultury) XX wieku. Wykonawcy projektu ukażą obszerny wybór tekstów Warburga, które dotąd nie zostały przełożone na język polski, oraz tekstów wybitnych historyków sztuki, poświęconych jego działalności. Przygotowywane tomy wypełnią bardzo dotkliwą lukę w znajomości Warburga w Polsce; ponadto będą próbą prezentacji ogromnej, trwającej już od lat 20. ubiegłego stulecia, recepcji i dyskusji nad koncepcjami Warburga, stanowiących dziś jeden z najważniejszych nurtów w dyskusji nad problemami metodologicznymi nowoczesnej historii sztuki, obejmującej takie zagadnienia, jak dla przykładu struktura obrazu symbolicznego i natura przedstawienia obrazowego, ekspresja artystyczna i jej geneza, pamięć i funkcjonowanie tradycji klasycznych w kulturze europejskiej („das Nachleben der Antike”), interpretacja symbolu artystycznego w kulturze, antropologia obrazu, definicja medium i medialności w sztuce, relacja pomiędzy historią sztuki a historią kultury. Szersza prezentacja dorobku Warburga oraz krytycznej recepcji jego poglądów będzie bardzo poważnym wkładem w rozwój polskiej humanistyki, zważywszy tak na pozycję Warburga w myśli światowej, jak i zakres jej oddziaływania, który przekracza granice historii sztuki i ma ogromne znaczenie dla takich dyscyplin, jak antropologia kultury, psychologia obrazu czy religioznawstwo.

Źródła finansowe

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Czas realizacji

2018-2020

Publikacje zrealizowane

Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przełożył i opracował Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2010

Aby Warburg, Od Florencji do Nowego Meksyku. Pisma z historii sztuki i kultury, przełożyli Paweł Brożyński, Jolanta Dygul, Jacek Jaźwierski, Tomasz Ososiński, Gdańsk 2019

Aby Warburg. Panorama recepcji, wybrał i wstępem opatrzył Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2020

Publikacje planowane

Katia Mazzucco, Introduzione ad Aby Warburg e all’Atlante della’Memoria