P 009

Schulz/Forum – czasopismo i biblioteka

Wykonawcy/partnerzy

dr hab., prof. UG Piotr Millati (Uniwersytet Gdański)
mgr Jakub Orzeszek (sekretarz redakcji; doktorant na Uniwersytecie Gdańskim)
prof. dr hab. Stanisław Rosiek (redaktor naczelny; Uniwersytet Gdański)
dr Piotr Sitkiewicz (Uniwersytet Gdański)
mgr Filip Szałasek
prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Warszawski)

Opis projektu

„Schulz/Forum” to czasopismo poświęcone osobie i dziełu Brunona Schulza, a także inspirowanym przez niego utworom literackim i artystycznym, które powstały po jego śmierci. Publikowane w półroczniku artykuły w założeniu powinny jednak wykraczać (i niejednokrotnie wykraczają) poza tak zarysowane pole problemowe – na dwa sposoby. Po pierwsze, starają się włączać schulzowskie tematy w nurt współczesnej humanistyki. Po drugie, odwrotnie – ich autorzy na łamach „Schulz/Forum” stawiają dziełu Schulza pytania wyrastające z dzisiejszej refleksji literaturoznawczej, antropologicznej czy filozoficznej.

Od 2012 roku periodyk jest platformą, na której spotykają się badacze i czytelnicy Schulza. Są na niej prezentowane najnowsze interpretacje jego twórczości – zarówno prozatorskiej, jak i graficznej – oraz nieznane materiały archiwalne i dokumenty rzucające nowe światło na biografię Schulza. Przez ostatnie lata czasopismu udało się zdobyć uznanie (i rozpoznawalność) nie tylko wśród literaturoznawców (zwłaszcza schulzologów), ale też w szeroko rozumianej humanistyce – również zagranicznej. Redakcja zamierza rozwijać tę tendencję i zwiększać zakres międzynarodowej współpracy i dialogu. Dotyczy to głównie środowiska badaczy Schulza już goszczących na łamach „Schulz/Forum” – ze Lwowa i z Drohobycza, z Paryża, z Cambridge, Chicago czy z Tokio.

Projekt na najbliższe lata zakłada jednak przede wszystkim ożywienie współpracy z autorami z Niemiec, Holandii, Brazylii czy z Hiszpanii. Kierunki te wyznacza aktualna faza światowej recepcji dzieła Schulza, który – jak się wydaje – od co najmniej dwóch dekad jest przedmiotem rosnącego zainteresowania. Świadczą o tym nowe tłumaczenia na obce języki. W ślad za nimi idzie refleksja krytycznoliteracka i naukowa.

„Schulz/Forum” ma szanse stać się międzynarodowym periodykiem współorganizującym coraz intensywniej rozwijającą się na świecie debatę na temat Schulza i jego dzieła. Pod patronatem czasopisma, w ramach Biblioteki Schulz/Forum, wydawane są najnowsze książki schulzologiczne zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.

Ikonografia

zobacz galerię

Źródła finansowe

Środki własne, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr grantu 0446/NPRH4/H1a/83/2015)

Czas realizacji

od 2012 roku

Publikacje zrealizowane

Biblioteka
1. Schulz. Między mitem a filozofią, red. Joanna Michalik, Przemysław Bursztyka, Gdańsk 2014
2. Jerzy Jarzębski, Schulzowskie miejsca i znaki, Gdańsk 2016 – kup książkę lub e-book
3. Włodzimierz Bolecki, Wenus z Drohobycza, Gdańsk 2017 – kup książkę lub e-book
4. Serge Fauchereau, Fantazmatyczny świat Brunona Schulza. Wokół Xięgi bałwochwalczej, Gdańsk 2018 – kup książkę lub e-book
5. Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018 – kup książkę lub e-book
6. Henri Lewi, Bruno Schulz, czyli strategie mesjańskie, Gdańsk 2019 – kup książkę
7. Józef Olejniczak, Pryncypia i marginesy Schulza, Gdańsk 2019 – kup książkę
8. Katarzyna Warska, Schulz w kanonie. Recepcja szkolna w latach 1945-2018, Gdańsk 2021 – kup książkę
9. Stanisław Rosiek, Odcięcie. Szkice wokół Brunona Schulza , Gdańsk 2021 – kup książkę

Schulz – słownik mówiony, red. Marcin Całbecki, Piotr Millati.


Czasopismo Schulz/Forum
„Schulz/Forum” 2012, nr 1
„Schulz/Forum” 2013, nr 2
„Schulz/Forum” 2013, nr 3
„Schulz/Forum” 2014, nr 4
„Schulz/Forum” 2014, nr 5
„Schulz/Forum” 2015, nr 6
„Schulz/Forum” 2016, nr 7
„Schulz/Forum” 2016, nr 8
„Schulz/Forum” 2017, nr 9
„Schulz/Forum” 2017, nr 10
„Schulz/Forum” 2018, nr 11
„Schulz/Forum” 2018, nr 12
„Schulz/Forum” 2019, nr 13
„Schulz/Forum” 2020, nr 14
„Schulz/Forum” 2020, nr 15
„Schulz/Forum” 2021, nr 16

Publikacje planowane