Piotr Czekanowski, Jarosław Załęcki, Maciej Brosz

Gdańska starość

Portret socjologiczny mieszkańców Gdańska w wieku 65+

Rok wydania 2013
Opis fizyczny 192, [2] strony: tabele, wykresy, mapy; 24 cm
ISBN 978-83-7453-121-4

We współczesnym świecie mamy do czynienia z dynamicznie postępującym procesem starzenia się ludności. Podobne trendy obserwujemy także w Polsce. Zwiększająca się liczba ludzi starych w naszym kraju stawia przed współczesną nauką ogromne wyzwania. Pojawia się zatem potrzeba dokonania profesjonalnej i wieloaspektowej diagnozy sytuacji osób starszych oraz odkrycia podstawowych mechanizmów i prawidłowości zachodzących w sferze życia społecznego. […]
Aby móc analizować i reagować na zasygnalizowane […] zmiany oraz weryfikować stereotypowe wizje na temat okresu starości, niezbędne jest oparcie się na możliwie często aktualizowanej wiedzy na temat zbiorowości ludzi starych. Chcemy, aby za jedno z rzetelnych źródeł tej wiedzy można było uznać niniejsze opracowanie. Ma ono charakter studium empiryczno-analitycznego. Jego zasadniczym celem jest dokonanie diagnozy sytuacji psychospołecznej, zdrowotnej, materialnej i rodzinnej mieszkańców Gdańska w wieku 65+. […]
Badania zostały zainicjowane i przeprowadzone przy współpracy z Gdańską Radą ds. Seniorów, która jest organem doradczym Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących osób starszych, oraz były współfinansowane przez Urząd Miasta w Gdańsku i Uniwersytet Gdański.